Głównej zawartości

Akt Założycielski

AKT

ZAŁOŻYCIELSKI

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Tekst jednolity)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§1

l. Spółka, zwana dalej "Towarzystwem", używa nazwy: TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OLSZTYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

2. Spółka ma prawo używać skrótu" T.B.S. w Olsztynku Sp. z o.o."

§2

1. Towarzystwo działa na obszarze całego kraju.

2. Na obszarze swojego działania Towarzystwo może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa

oraz przystępować do innych spółek i spółdzielni osób prawnych.

§3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Olsztynek.

§4

1. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych

formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 133 , poz. 654 z 1995 r. wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Jednolity tekst: Dz.U. Nr 120 z 1998 r. poz. 787 z późniejszymi zmianami), przepisów Kodeksu Handlowego oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego spółki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA

§5

1. Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich

eksploatacja na zasadach najmu.

2. Towarzystwo będzie również:

a) nabywać budynki mieszkalne,

b) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie

potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

c) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa,

d) sprawować, na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie

stanowiącymi jego własności,

e) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą

towarzyszącą, to jest:

a. sprawowanie funkcji inwestora zastępczego, w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b. budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c. budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

d. przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych niebędących własnością Towarzystwa,

e. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców i użytkowników tych budynków lub mieszkańców tych osiedli.

3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanych w ust. 1 i 2, jest:

a. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 45.21.A,

b. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.11.Z,

c. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych 45.21 G,

d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z,

e. wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z,

f. zarządzanie nieruchomościami 70.32,

g. roboty związane z fundamentowaniem 45.25.B,

h. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 45.31.A,

i. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 45.33.A,

j. wykonywanie instalacji gazowych 45.33.C,

k. tynkowanie 45.41.Z,

l. zakładania stolarki budowlanej 45.42.Z,

m. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 45.43.A,

n. malowanie 45.44.A,

o. wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych 45.45.Z,

p. pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.19.Z,

r. działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 01.61.Z.

§6

Dochody Towarzystwa nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników.

Przeznacza się je w całości na działalność statutową Towarzystwa.

§7

1. Mieszkania budowlane przez Towarzystwo z udziałem środków publicznych podlegają regulacji normatywnej m. innymi w zakresie:

a. norm zużycia energii cieplnej na ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody

użytkowej,

b. podziału mieszkań na kategorie przypisanymi im minimalnymi standardami

powierzchniowymi,

c. minimalnego standardu wyposażenia technicznego,

d. intensywności zasiedlenia początkowego,

e. szacunkowego kosztu budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budowanych mieszkań.

III. ZASADY NAJMU

§8

1. Mieszkanie należące do zasobów Towarzystwa może być wynajmowane osobom fizycznym oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkania nie posiadającym w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i spełniającego wymogi określone w art. 30 ustawy.

2. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w Towarzystwie są rozpatrywane przez 5 osobową komisję, składającą się z przedstawicieli Wyznaczonych przez Burmistrza Miasta, na terenie których Towarzystwo posiada zasoby mieszkaniowe, przedstawiciela organu opieki społecznej i przedstawicieli Towarzystwa.

3. Członkami w/w komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej

Towarzystwa.

4. Tryb rozpatrywania oraz kryteria kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa do

wynajmowania mieszkania w zasobach Towarzystwa określa regulamin przyznawania

mieszkań w zasobach Towarzystwa, stanowiący integralną część umowy.

5. Najemca jest obowiązany składać Spółce raz na dwa lata, w terminie do 30 kwietnia danego

roku deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na członka gospodarstwa

domowego najemcy w roku poprzednim.

6.

a. jeżeli najemca nie złożył deklaracji określonej w ust.5 w terminie zakreślonym ustępem 5 Towarzystwo rozwiązuje umowę najmu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu wypowiedzenia,

b. jeżeli najemca wykaże w deklaracji, o której mowa w ust.5, dochody przekraczające wysokość określoną w ust. l , Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować czynsz wolny w wysokości nie przekraczającej 200% czynszu miesięcznego. Wypowiedzenie umowy najmu następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu wypowiedzenia,

c. jeżeli najemca w deklaracji, o której mowa w ust.5, złożył oświadczenie niezgodne z prawdą Towarzystwo wypowie mu umowę najmu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy użytkownik lokalu jest zobowiązany płacić Towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłby gdyby umowa nie została rozwiązana,

d. jeżeli najemca uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, Towarzystwo wypowie mu umowę najmu, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności bez zachowania terminu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy użytkownik lokalu jest zobowiązany płacić Towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłby gdyby umowa nie została rozwiązana,

e. jeżeli umowa najmu została zawarta z naruszeniem któregokolwiek z wymogów

określonych w ust. l , stosuje się zasady wypowiedzenia określone w ust.6 pkt. b do d.

7. W sprawach sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć, lub które powinny być przez składającego przechowywane w celu udostępnienia na żądanie Spółki, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze do ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych dotyczące deklarowania dochodów dla potrzeb ustalenia wysokości tych dodatków.

§9

1. Umowa najmu lokalu zawierana przez Towarzystwo może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji, zabezpieczającej należności z tytułu najmu istniejących w dniu opróżnienie lokalu, w wysokości nie przekraczającej 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonych według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

2. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.

3. Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna zostać naliczona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu podpisania umowy najmu i zasadą, według której została naliczona i odpowiadać iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu i liczby, która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobranej kaucji

IV. CZYNSZE

§ 10

1. Czynsze najmu w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa są ustalane przez Radę Gminy na terenie której te zasoby się znajdują i są aktualizowane tak, że ich suma, dla całych zasobów będących własnością Towarzystwa, pokrywa koszty eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Towarzystwo przedstawia Radzie Gminy na terenie której znajdują się jego zasoby

mieszkaniowe propozycję stawek czynszowych wraz z kalkulacją.

3. Środki finansowe pochodzące z odpisów na remonty będą użyte tylko i wyłącznie na

remonty posiadanych zasobów.

4. Czynsz za najem lokali użytkowych jest czynszem wolnym.

5. Wpływy z czynszów o których mowa ust.4, przeznaczone są na cele związane z

utrzymaniem zasobów Towarzystwa oraz na budowę lub nabywanie mieszkań lub innych lokali na wynajem.

V. KAPITAŁ TOWARZYSTWA BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO

§ 11

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 1.271.00,00 zł .(słownie: jeden milion dwieście

siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 1.271 (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt jeden) udziałów po 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy.

§ 12

1. Wszystkie udziały pokryte są gotówką.

2. Wspólnik - założyciel- obejmuje wszystkie udziały.

3. Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.

§13

Podwyższenie kapitału zakładowego, zarówno w drodze aportów jak i gotówki, może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości 5.000.000 zł. (słownie: pięć milionów) złotych w terminie do końca 2015 roku nie

powoduje zmiany umowy Towarzystwa wymagającej formy aktu notarialnego.

§ 14

Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązywać Wspólnika do dopłat nie przekraczających wysokości udziałów przez Wspólnika.

VI. FUNDUSZE TOWARZYSTW A

§ 15

1. Towarzystwo może tworzyć fundusze i kapitały zapasowe zgodnie z podjętą Uchwałą

Zgromadzenia Wspólników, w tym między innymi:

- fundusz remontowy, na którym będą lokowane odpisy na remonty kapitalne. Środki

tego funduszu nie będą przeznaczane na inne cele,

- fundusz inwestycyjny, przeznaczony na rozwój towarzystwa, na który odkładane są

nadwyżki wpływów nad wydatkami.

2. Fundusze inwestycyjny i remontowy będą lokowane wyłącznie w bankach lub obligacjach

skarbu państwa lub komunalnych. Suma lokat w jednym banku lub grupie powiązanych

kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekraczać 15% depozytu Towarzystwa.

3. Towarzystwo może ponownie inwestować uzyskane dochody z działalności wymienionej w § 5

ust.2 niniejszego aktu założycielskiego spółki, w celu gromadzenia funduszu

inwestycyjnego.

VII. WŁADZE TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Zgromadzenie Wspólników

§ 16

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest również przez Zarząd najpóźniej do

końca miesiąca czerwca każdego roku.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd

nie zwoła go w terminie przewidzianym ust.2 spółki oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia w

wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd niczego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku

przez Radę Nadzorczą.

5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Towarzystwa.

§ 17

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat.

3. Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium.

4. Podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat.

5. Podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy

zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

6. Podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Towarzystwu oraz

ustanowienie na nim prawa użytkowania.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie upadłości Towarzystwa.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenie

likwidatora.

9. Podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa.

10. Powoływanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w akcie założycielskim spółki.

12. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

13. Ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.

14. Podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w § 4 ust.2

niniejszego aktu założycielskiego spółki. 15. Ustalanie regulaminu przyznawania mieszkań.

16. Uchwalanie perspektywicznych planów działalności Spółki.

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych udziałów z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu Handlowego wymagają podejmowania uchwał kwalifikowaną większością

głosów oddanych.

2. Głosowanie jest jawne.

3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem dotyczącym usunięcia

członków władz Spółki lub likwidatorów. W pozostałych przypadkach tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników.

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wiążą wszystkich wspólników, także nieobecnych na

Zgromadzeniu Wspólników.

Rada Nadzorcza

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób.

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa l rok, następne 5 lat.

3. Ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.

§ 20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku

równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta ,jeżeli na posiedzeniu Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% + 1 członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście i w składzie nie

mniejszym niż dwóch członków.

5. Członkostwo i pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest odpłatne. Szczegółowe zasady przyznawania wynagrodzenia określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

6. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa

regulamin uchwalony przez nią, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, a w szczególności:

a) bada bilans oraz rachunek zysków i strat zarówno co do zgodności z dokumentami jak i

stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa. analizuje

i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia zysków; źródeł i sposobów pokrycia

strat, wysokości odpisów na fundusze itp., oraz przedstawia opinie w tych sprawach

Zgromadzeniu,

b) przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad

Zgromadzenia Wspólników,

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

a) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń stosownie

do postanowień § 16 ust. 3 i 4 niniejszego aktu założycielskiego spółki,

b) wykonywanie względem Zarządu Spółki, w imieniu Towarzystwa, uprawnień

pracodawcy,

c) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia,

d) opracowywanie wieloletnich programów rozwoju Towarzystwa,

e) zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Towarzystwa

3. Udzielanie Zarządowi Spółki zezwolenia na dokonanie czynności wymienionych w § 22

ust. 7.

4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich

dokumentów Towarzystwa oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.

5. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, a

nadto na każde żądanie Zgromadzenia Wspólników, Zarządu spółki, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub 2 członków Rady Nadzorczej, z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia.

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w

terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

Zarząd Spółki

§ 22

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezes Zarządu spółki jest jednocześnie Dyrektorem Towarzystwa,

2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata następne 5 lat.

3. Ponowne powołanie członków ustępującego Zarządu do nowego Zarządu jest dozwolone.

4. Zarząd może ustanowić prokurentów.

5. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa

regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Towarzystwa zajmować się interesami

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub

członek władz. Zezwolenia udziela Zgromadzenie Wspólników.

7. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej na dokonanie czynności niżej

wymienionych:

a) wystąpienie o kredyt w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym jak również u innych

kredytodawców i pożyczkodawców,

b) korzystanie z funduszu inwestycyjnego.

§ 23

1. Do wykonywania czynności prawnych w imeniu Towarzystwa uprawniony jest: Prezes

Zarządu samodzielnie lub prokurent.

§ 24

Do Zarządu Towarzystwa należą wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów

Kodeks Spółek Handlowych, oraz zapisy niniejszego aktu założycielskiego spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Rok obrachunkowy Towarzystwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 26

Spółka prowadzić będzie rachunkowość oraz księgi handlowe, zgodnie z Kodeksem Spółek

Handlowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§ 27

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, kodeksu cywilnego i inne przepisy

szczególne.

§ 28

Koszty zawarcia umowy Spółki i wpisu do rejestru handlowego poniesie Spółka.

§ 29

Wypisy aktu należy wydawać Wspólnikom oraz Spółce bez ograniczeń.

Tekst pierwotny: Akt notarialny Repertorium "A" Nr 6040 /1999.

Zmiany: § 16.5; § 12.3 Akt notarialny Repertorium "A" Nr 1330/2000.

§ 13; § 11; § 8.2 Akt notarialny Repertorium "A" Nr 5514 / 2002

§ 4.2; §5.2,5.3; §8.7; §9.1,9.2,9.3; §11; §12.1; §17.10; §21; §18.1; §24; §26; §27 Akt notarialny Repertorium „A” Nr 1201/2004

§4.2; §5.2; §5.3; §8.7; §9; §11; §12.1; §17.10; §21.7; §18.1; §24; §26; §27 Akt notarialny Repertorium „A” Nr 5773/2004

§5.3; Akt notarialny Repertorium „A” Nr 7236/2004

§22.1 Akt notarialny Repertorium „A” Nr 558/2005

§19.1, §19.4, §21.5 Akt notarialny Repertorium „A” Nr 2949/2016

§5.3 Akt notarialny Repertorium „A” Nr 205/2017

§17.10, §20.5, §21.7, §22.1, §23; Akt notarialny Repertorium "A" Nr 6127/2017